Vordere  Reihe  (sitzend): Johannes Kullen (Frauenstraße), Christian  Kullen
(Schmied-Christian), Paulus Kullen (Schmied-Paulus), . .. Buck (Alt-Germania­wirt), Jakob Rausenberger, Christian Buck (Lohrmann), Caspar Röcker, Chri­stian Scheu ( Gipsermeister)

2.
Reihe: » Der blinde Frieder<< , Johannes Kullen (Schulmeister), Albrecht Kullen (Rektor), Pfarrer Golder Christian Buck (Gipsermeister), » Alt-Kronenwirt«, Wilhelm Kullen (Schmied-Kullen), Matthäus Lamparter (Robert-Kempel-Str. 2), Hansjörg Kullen (Schmied-Hansjörg)

3.
Reihe: »Vhrles-Wilhelm«, » Schneider-Frieder<< , unbekannt, Friedrich Buck (Ja­kobbruder), Ludwig Kullen (Flaschner, Ludwigstraße), Kar! Eisen/ohr (Frauen­straße), Wilhelm Baumann (Vater von Albrecht B.)

4.
Reihe: Gottlieb Schwenke! (Schuh-Gottlieb, alt), » Schütza-Frieder«, Jakob Kullen (Adlerwirt), DavidJohann Buck (Jakobbruder), ... Greiner (Kronenwirt), unbekannt, unbekannt, ... Kächele (Schreiner), unbekannt